Tulasi devi , as drawn by Ganapati Sthapati

maxresdefault

 

vṛndāyai tulasidevyai priyāyai keśavāya ca|
kṛṣṇabhakti prade devī satyavatyai namo namaḥ||

Screen Shot 2017-11-02 at 5.38.37 pm

 

Her dhyāna śloka has been given elsehwhere

dhyAyechcha tulasIM devIM shyAmAM kamala-lochanAM | prasannAM padmakahlAra-varAbhaya-chatur-bhujAM ||1||
kirITa-hAra-keyUra-kuNDalAdi-vibhUShitAM | dhavalAM shuka-saMyuktAM padmAsana-niSheduShIM ||2|| (shyAma varNaH)