śrī narasiṃhapurāṇa, prathamodhyāyaḥ

Transliteration scheme: SLP1 (Vowels and Consonants-how they are transliterated)

SrI lakzmInfsiMhAya namaH.

nArAyaRaM namaskftya naraM cEva narottamam. devIM sarasvatIM cEva tato jayamudIrayet..

taptahAwakakeSAntarjvalatpAvakalocana.
vajrADikaraKasparSa divyasiMha namostu te..1..
pAntu vo narasiMhasya naKalANgalakowayaH.
hiraRyakaSiporvakzaH kzetrAsfkkardamAruRAH..2…
himarvadvAsinaH sarve munayo vedapAragAH.
trikAlajYAmahAtmAno nEmizAraRyavAsinaH..3..
yerbudAraRyaniratAH puzkarAraRyavAsinaH.
mahendrAdriratA ye ca ye ca vindDyanivAsinaH..4..
DarmAraRyaratA ye ca daRqakAraRyavIsinaH.
SrIzOlaniratA ye ca kurukzetranivAsinaH..5..
kOmAraparvate ye ca ye ca pampAnivAsinaH.
ete cAnye ca bahavaH saSizyA munayomalAH..6..
mAGamAse prayAgaM tu snAtuM tIrTa samAgatAH.
tatra snAtvA yaTAnyAyaM kftvA karma japdikam..7..
natvA tu mADavaM devaM kftvA ca pitftarpaRaM.
dfzwvA tatra BaradvAjaM puRyatIrTanivAsinam..8..
taM pUjayitvA viDivattenEva ca supUjitAH.
Asanezu vicitrezu vfsyAdizu yaTAkramam..9..
BaradvAjena dattezu AsInAste tapoDanAH.
kfzRASritAH kaTAH sarve parasparamaTAbruvan..10..
kaTAntezu tatastezAM munInAM BAvitAtmanAM.
AjagAma mahAtejAJ tatra sUto mahAmatiH..11..
vyAsaSizyaH purARajYo lomaharzaRasajYakaH.
tAn praRamya yaTAnyAyaM sa ca teScABipujitaH..12..
upvizwo yaTAyogyaM BaradvAjamatena saH.
vyAsaSizyaM suKAsInaM tataste lomaharzaRam…13
tam papracCa BaradvAjo munInAmagratastadA.

BAradvAja uvAca
SOnakasya mahAsatra bArAkAKyA tu saMhitA.
tvattaH SrutA purA sUta etErasmABireva ca..14..
sAmprataM nArasiMhAKyaM tvattaH pOrARasaMhitAM.
SrotumicCamyahaM yUta SrotykAmA ime sTitAH..15..
atastvAM paripfcCAmi praSnametaM mahAmune.
fzIRAmagrataH sUta mAtarhyzAM mahAtmanAM..16..
kuta etatsamutpanna kena vA paripAlyate.
kasmin va layamaByeti jagadetaccarAcaram..17..
kiM pramARaM ca vE BUmenfsiMhaH kena tuzyati.
karmaRA tu mahABAga tanme bruhi mahAmate..18..
kaTaM ca  sfzwerAdiH syAdavasAnaM kaTaM Bakte.
kaTaM yugasya gaRanA kiM vA syAttu caturyugam..19..
ko vA viSizastezvatra kA vA’vasTA kalO yuge.
kaTamArADyate devo narasiMhopyamAnuzEH..20..
kzetrARi kAni puRyAni ke ca puRyA ziloccayAH.
natyaSca kAH parAH puRyA nfRAM pApaharAH zuBAH..21..
devAdInAM kaTaM sfztiH manormanvantarasya tu.
taTA vidyADarAdInAM sfztirAdO kaTaM Bavet..2..
yajvAnaH ke ca rAjAnaH ke ca sidDiM parAM gatAH.
tatatsarvaM mahABAga kaTayasva kaTAkramam..23..

suta uvAca

vyAsaprasAdAjjAnAmi purARAni tapoDanAH.
taM praRamya purARe nArasiMhakam..24..
pArASaryaM paramapuruzaM viSvadevAkayoniM vidyAvataM vipulamAtidaM vedavedANgavedyaM
SaSvacCAnte SamitAvizayaM zudDatejovizAlaM vedavyAsaM vigataSamalaM sarvadA’haM namAmi..25..
namo Bagavate tasmE vyAsAyA’mitatejase.
yasyaprasAdAdvyakzyAmi vAsudevakaTAmimAm..26..
sunIrRIto mahAnpraSnastvayA yaH parikIrtitaH.
vizRuprasAdeva vinA vaktuM kenApi zakyate…27..
taTApi narasiMhasya prasAdAdeva te’DunA.
pravakSyAmi mahApuRyaM BAradvAja SfRuzva me..28..
SfRvantu munayaH sarve saSizyAstvatra ye sTitAH.
purARaM narasiMhasya pravakzyAmi yaTAtaTA..29..
nArayaRAditaM sarvaM samutpannam carAcaram.
tenEva pAlyate sarvaM narasiMhAdimUrtiBiH..30..
taTEva lIyate cAnte harO jyotiHsvarupiRi.
yaTEva devaH sfjati taTA vakzyAmi tacCfRu..31..
purARAnAM hi sarvezAM nAyaM sADAraRaH sftaH.
SlokoyaM tvaM muneH SrutvA niHSozaM te mune SfRu..32..
sargaSca pratisargaSca vaMSo manvantarARi ca.
vaMSanucAritaM cEvaM purARam paYcalakzaRaM..33..
Adisargo’nusargaSca vaMSo manvantarARi ca.
vaMSAnucaritaM cEva vakzyAmyanusamAsataH..34..
Adisargo mahAstAvat kaTauzyAmi vE dvijAH.
yasmAdAraMya devAnAm rajYAM caritameva ca..35..
jYAyate sarasasyaM ca paramAtmA sanAtanaH.
prAksfzwaH pralayAdUrDva nIsIkiMciddvijottama..36..
brahMasaMjYamaBudekaM jmotozmatsarvakAraRam.
nityaM niraYjanaM SAntaM nirguRaM nityanirmalam..37..
AnandasAgaraM svacCaM yaM kAkzanti mumukzuvaH.
sarvajYaM jyAnarupatvAdanantamahamavyayam..38..
‘avinASi satsAsvacCamacyataM pAvakaM mahat’..
sargakAli tu saMprApte sYAtvA tu sYAtfnAyakaH.
antarlinavikAraM ca tatsrazwumuptacakrame..39..
tasmAtpraDAnamudBUtaM tataScApi mahAnamUt.
sAttviko rAjasaScEva tAmasaSca triDA mahAN..40..
vEkArakastEjasyaSca BUtAdiScEva tAmasaH.
triviDoyamahaMkAro mahattvAdajAyata..42..
yaTA pradAnena mahAn mahatA sa taTAvftaH.
‘BUrtAdidizu vikurvARaH SabdatanmAtrahaM tataH..43..
sasarja SabdatanmAtrAdAkASaM SabdalakSaRam..’
SabdamAtraM taTAkASaM BUtAdIMSca samAvfRot..44..
balavAnaBavadvAyustasya sarSaguRo mataH.
AkASaM SabdatanmAtraM sparSamAtraM taTAvfRot..45..
tato vAyurvikurvARo rupamAtram sasarja ha.
jyotirupodyato vAyostadrupaguRamucyate..46..
sarSamAtrattu vE vAyU rUpamAtraM samAvfRot.
saMBavanti tatomBAMsi rasADArARi tAni tu..47..
rasamAtrARi camBAMsi rupamAtraM samAvfRot.
vikurvARAni cAmBAsi ganDamAtraM sasarjire..48..
tasmAjjAtA mahI veyaM sarvaBUtaguRADikA..
saMGAto jAyate tasmATtasya ganDaguRo mataH..49..
tasmiMsatmIMstu tanmAtrA tena tanmAtrakA smftA.
tanmAtrARyaviSozARi viSezAH kramaSo’parAH..50..
bUtatanAtrasargoyamahaMkArAtu tAmasAt.
kIrtitaste samAsaena BaradvAja mayA tava..51..
tEjasAnIntriyARyAhuH devA vEkArikA daSa.
ekAdaSaM manaScAtra kIrtitaM tantra cintakEH..52..
budDIntdriyARi paYcAtra paYca karmendriyARi ca.
tAni vakSyAmi tezAM ca karmARi kulapAvana..53..
SravaRe ca dfSO jihvA nAsikA cEva paYcamI.
SabdAdijYAnasidDyarTaM budDiyuktAni paYca vE..54..
pAyUpasTe hastapAdO vAgBaradvAja paYcamI.
visargAnandaSilpI ca gatyuktI karma tatsmftam..55..
AkASavAyutejAMsi salilaM pfTivI taTA.
SabdAdiBirguROrvipra saMyuktAnyuttarottarEH..56..
nAnAvIryAH pfTagBUtAH tataste saMhatiM vinA.
nASaknuvanprajAM srazwaM samAMgamya sakftsnaSaH..57..
sametyAnyonyasaMyogaM parasparasamASrayAt.
ekasaMGAtalakSaSca saMprApEkyamaSozataH..58..
puruSADizWitatvAcca prakftyAnugraheRa ca.
mahadAdayo viSezAntAstvaRqamutpAdayenti te..59..
tatkrameRa vivfdDaM ta jalabudbrudavatsTitam.
mUteByoRqaM maMhAbudDe bfhattadudakeSayam..60..
prAkftaM brahmarupasya vizRoH sTAna manutamam.
tatrAvyaktasvaruposO vizRuviSveSvaraH praBuH..61..
brahmasvarupamAsTAya svayameva vyavasTitaH.
garBodakaM samudrASca tasyABUvanmahAtmanaH..62..
adridvIpasamudrASca sajyotirlokasaMgrahaH.
tasminnaRqe’BavatsarvaM sadevAsuramAnuzaM..63..
rajoguRayuto devaH svayameva hariHparaH.
brahmarupaM samAsTAya jagatsfzwO pravartate..64..
sfzwaM ca pAtyanugaM yAvatkalpAvikalpanA.
narasiMhAdirupeRa rudrarupERa saMsaret..65..
brAhmeRa rupERa sfjatyananto jagatsamasataM paripAdumicCan.
rAmAdirupaM sa tu gfhya pAti BUtvATa rudraH prakaroti nASam..66..
iti SrInarasiMhapurARe sargakaTane praTamo’DyAya..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s